கலாநிதி பொன் பாலசுந்தரம் அவர்களின் "இலண்டனில் தமிழர் திருமணங்கள்" நூல் வெளியீட்டு விழா