ம. பார்வதிநாதசிவத்தின் பசிப்பிணி மருத்துவன் கவிதைத் தொகுதி வெளியீட்டு விழா