சிவநாயகி தியாகராஜா அவர்களின் 'தில்லைக் கூத்தன் பக்திப் பாமாலை' வெளியீட்டு விழா