ச. விநாயகரத்தினம் அவர்களை ம. பார்வதிநாத சிவம் வாழ்த்தி வழங்கும் வாழ்த்துப்பா