கோகிலா மகேந்திரன் அவர்களுக்கு யா/ மானிப்பாய் மெமோறியல் ஆங்கிலப் பாடாசாலை அதிபர் எழுதிய மடல்