ஏழுமுக காளியம்மா கோவிலுக்குச் செல்லும் வீதி - ராகலை தோட்டம், ராகலை