தெல்லிப்பழைக் கலை இலக்கியக் களத்தின் 43 ஆவது ஒன்று கூடல்