கோகிலா மகேந்திரன் அவர்கள் சிறுகதைத்துறையில் நல்லாசானகத் தெரிவு செய்தமைக்கான சான்றிதழ்