கோகிலா மகேந்திரன் அவர்கள் விஞ்ஞானத்துறையில் நல்லாசானகத் தெரிவுசெய்தமைக்கான சான்றிதழ்