உலக ஆசிரியர் தினத்தன்று கோகிலா மகேந்திரன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்