கோகிலா மகேந்திரன் அவர்களுக்கு கலாசார திணைக்களம் எழுதிய மடல்