விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டமொன்றில் கலந்துகொண்டமைக்கு கோகிலா மகேந்திரன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்