உளவளஆலோசனை தொடர்பான பயிற்சிநெறியில் பங்குபற்றியமைக்கு கோகிலா மகேந்திரன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்