விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டமொன்றில் பங்குபற்றியமைக்கு கோகிலா மகேந்திரன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்