வட இலங்கைச் சங்கீத சபையால் கோகிலா மகேந்திரன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்