கோகிலா மகேந்திரன் அவர்களுக்கு "கலா வித்தகர்" விருது வழங்கப்பட்டதற்கான சான்றிதழ்