இல்லங்களின் விளையாட்டின் போது கோகிலா மகேந்திரன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்