பயிற்சித்திட்டதில் கலந்துகொண்டமைக்காக கோகிலா மகேந்திரன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்