சாந்தியகத்தால் நடாத்தப்பட்ட பயிற்சிப்பட்டறையில் கலந்துகொண்டமைக்காக கோகிலா மகேந்திரன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்