கோகிலா மகேந்திரன் அவர்களுக்கு யா/ விக்ணேஸ்வரா கல்லூரி அதிபர் எழுதிய மடல்