ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வன்முறை மற்றும் பயங்கரவாதத்தின் உளவியல் விளைவுகள் என்ற கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டமைக்காக வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்