Conceptualisation of Psychosocial Programme இல் கலந்து கொண்டமைக்காக கோகிலா மகேந்திரன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்