கோகிலா மகேந்திரனுக்கு கொழும்பு தமிழ் சங்கம் எழுதிய மடல்