கல்வி முகாமைத்துவப் பயிற்சியில் பங்கு பற்றியமைக்காக வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்