திருத்தப்பட்ட தேவாலயங்களும் காணாமல் போன சில ஆண்டுகளும் - சிறுகதை (சந்திரா இரவீந்திரன் குரலில்)