தேசிய கல்வி நிறுவகத்தினூடாக நடாத்திய கல்விச் செயலமவர்வில் பங்குபற்றியதற்காக கோகிலா மகேந்திரன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்