விழுமியங்கள் - சிறுகதை (சந்திரா இரவீந்திரன் குரலில்)