வலய விஞ்ஞான சேவைக்காலப் பயிற்சி வகுப்புகளில் பங்குபற்றியமைக்காக வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்