கடல் யோசித்தது - சிறுகதை (சந்திரா இரவீந்திரன் குரலில்)