கோகிலா மகேந்திரன் அவர்களுக்கு ' The Inter- faith Peace Conference இல் கலந்து கொண்டமைக்காக வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்