சுருக்கும் ஊஞ்சலும் - சிறுகதை (சந்திரா இரவீந்திரன் குரலில்)