நிலவுக்குத் தெரியும் சிறுகதைத் தொகுதி வெளியீட்டு விழாவில் நூலாசிரியர் சந்திரா இரவீந்திரன்