சந்திரா இரவீந்திரனின் 'நிலவுக்குத் தெரியும்' சிறுகதைத் தொகுதி வெளியீட்டு விழாவில் சிவசிஸ்ரீ கமலநாதக் குருக்கள்