'சிலோன்' சின்னையா அவர்களுக்கு இ. பத்மநாப ஐயர் அவர்கள் விருது வழங்கும்போது