தகவம் மூத்த எழுத்தாளர் கெளரவிப்பில் கோகிலா மகேந்திரன் அவர்கள்