விழிசைச் சிவம் ஜனன நூற்றாண்டு விழாவில் கோகிலா மகேந்திரன் அவர்கள் கெளரவிக்கப்பட்ட போது