கொடகே தேசிய விருது ஒன்றில் கோகிலா மகேந்திரன் அவர்கள்