இலண்டன் ஆங்கிலோ தமிழ் சங்கத்தின் பழைய பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்க அங்கத்தினரும் பழைய மாணவர்கள் சங்க அங்கத்தினரும் ஒன்று கூடல்