மு. பொன்னம்பலத்திற்கு சுந்தர ராமசாமி எழுதிய மடல் 1