இ. பத்மநாப ஐயருக்கு ஜீ. சிவராமகிருஷ்ணன் எழுதிய மடல் 2