டாக்டர். க. சுகுமார் எழுதிய போதைப்பொருட்கள் தொடர்பில் மக்கள் அறிந்திருக்க வேண்டிய உண்மைகள்.