சந்திரா இரவீந்திரனின் 'நிலவுக்குத் தெரியும்' நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வில் மாதவி சிவலீலன்