சிவத்தமிழ் செல்வி, பண்டிதை செல்வி தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி