காசி விநாயகர் தேருக்கு எழுந்தருளியிருக்கும் காட்சி