ஒக்ரோபர் புரட்சியும் ஆசிய ஆபிரிக்க இலத்தீன் அமெரிக்க விடுதலை இயக்கங்களும்