துறைமுகத்தில் ஏற்றுமதிக்குத் தயாராக இருக்கும் தேயிலைப் பெட்டிகள்