இ. பத்மநாப ஐயருக்கு வ. அ. இராசரத்தினம் எழுதிய மடல்