இ. பத்மநாப ஐயருக்கு எம். எஸ். எஸ். பாண்டியன் எழுதிய மடல் 2