மலைப்பாதையில் மாட்டுவண்டிகளில் தேயிலை கொண்டு செல்லுதல் - அப்புத்தளை