தேயிலை ஏற்றி வரும் மாட்டுவண்டிகள் மலைப்பாதையில் இறங்கி வருதல் - அப்புத்தளை